Sushila Karki

President

Prasuna Kadel

Vice President

Binodbikash Simkhada

General Secretary

Sunita Gautam

Secretary

Rashmita Singh Darlami

Treasurer

Members

Mana Maya Sunuwar, Gayatri Shrestha, Hira Shrestha, Danmaya Shrestha

Members

Ganga Sampang, Bhim laxmi Shakya, Urmila Shrestha, Kalpana Budhathoki Pun, Yanuma Ale