Prasuna Kadel

President

Binodbikash Simkhada

Vice President

Rashmita Singh Darlami

General Secretary

Rekha Kharel

Cultural Secretary

Ganga Sampang

Treasurer

Yamuna Ale

Co-Treasurer

Members

Hira Shrestha, Agya Khanal Dhakal, Binu Lamichhane, Sudarshana Shrestha

Members

Anita Kharel Bhandari, Mira Thapa, Uma Dahal, Raphi Shrestha, Saraswati Khanal

Saroja Aryal

Area Co-ordinator from Scotland

Advisors

Tuka Sandwell, Rajendra Chhetri, Ajita Simkhada, Basu Lamichhane, Mana Maya Sunuwar, Kamala Pandey